อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์


จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงและซื้อขายสินค้าและได้โดยตรง ดังนั้น ผู้จัดหาบริการการท่องเที่ยว, ผู้จัดหาระบบเทคโนโลยี เช่น GDSs และตัวกลางทางการท่องเที่ยว เช่น บริษัทท่องเที่ยวแบบขายปลีก และ OTAs จึงสร้างการออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และการแข่งขันการขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้า แต่ละบริษัทท่องเที่ยวจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และมีการใช้เทคนิคการขายที่พิเศษเพื่อชักจูงลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากการแข่งขันขายสินค้าและให้บริการมีจำนวนมาก วิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพในการกรองข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของพวกเขาคือ การใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) เช่น Google, Yahoo, Bing ทางอินเตอร์เน็ต

เครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกลั่นกรองข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งเห็นได้จากปริมาณการค้นหาข้อมูลที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ต่อปี โดยผู้เยี่ยมชมจะใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในการอ่านข้อมูล การจัดอันดับตำแหน่งของการเข้าชมเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทท่องเที่ยวสามารถใช้เทคนิคในการทำให้เว็บไซต์ของตนติดอันดับเว็บไซต์ที่ถูกแสดงจากการค้นหาเป็นอันดับต้นๆ ในเครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 วิธี คือ การพัฒนาเว็บไซต์ (Search Engine Optimisation – SEO) และ การซื้อพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ของเครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Paid Search)

การทำ SEO จะเน้นการจัดการโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ในหน้าแสดงผลการค้นหาในเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขของผู้บริโภค เครื่องมือค้นหาข้อมูลจะใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะที่เรียกว่า แมงมุมในการขยายข้อมูลและควบคุมเว็บไซต์ โดยแยกประเภทหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเรียกค้นหาในเครื่องมือค้นหาข้อมูลตามวิธีการคำนวณข้อมูลเฉพาะ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแข่งขันเพื่อครอบครองพื้นที่แสดงข้อมูลนั้นต้องยกให้กับบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ ที่มีพื้นที่มากที่สุด โดยจะเห็นได้จากผลแสดงการค้นหาข้อมูลที่มากที่สุดในทุกสินค้าและบริการการท่องเที่ยว การครอบครองพื้นที่ดังกล่าวนำมาซึ่งจุดเด่นที่แตกต่างกัน 2 ประการคือ 1) งบการตลาดที่มีมูลค่าสูง ซึ่งทำให้ OTAs แจ้งราคาที่สูงขึ้นแก่ผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และ 2) ความรู้ทางเทคนิคที่เหนือกว่าทำให้บริษัทเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากระบบ SEO ได้มากกว่า  OTAs เน้นวิธีให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลในการดึงดูดลูกค้า และยังรวมการค้นหาข้อมูลนี้เข้ากับระบบความสามารถหลักขององค์กรธุรกิจของพวกเขา ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงปรากฏอยู่ชัดเจนในรายการแสดงผลการค้นหา ซึ่งทำให้การควบคุมการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ไม่ท้าทายนัก

ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

คือ การเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยใช้กิจการรมและสื่อต่างๆที่ไม่ใช่ทางการค้า เป็นการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวจากธุรกิจไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสนับสนุนวัตถุประสงค์การดำเนินงานของธุรกิจ และปรับแนวคิดระหว่างธุรกิจกับชุมชนให้สอดคล้องกัน จึงเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะจำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด การนำเอาการโฆษณามาใช้กับการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มิได้มุ่งขายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว แต่เป็นการโฆษณาธุรกิจท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังสร้างชื่อเสียง ภาพพจน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง

การจัดการขายบริการธุรกิจการท่องเที่ยวกระทำได้หลายวิธี

อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทั้งท้องถิ่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกัน เป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้โดยมิได้มุ่งหวังจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการ แต่มุ่งจะยึดครองจิตใจ ความนิยมชมชอบจากประชาชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปพักผ่อนศึกษาหาความรู้ได้ทันตามความพอใจและตามสภาพฐานะที่จะอำนวยของแต่ละบุคคล

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกข้อมูลให้แก่ผู้ที่กำลังวางแผนการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ควรเร่งพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านท่องเที่ยวสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ สำหรับอุปสรรคในการดำเนินการเชิงรุกคือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียมากนักเพราะคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวจึงไม่ต้องพึ่งโลกอินเตอร์เนท ขณะที่ต่างประเทศเช่น สิงคโปร์ และมาเลเซียมีการนำเทคโนโลยีสื่อเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางและประสบความสำเร็จมาก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงควรมีกลยุทธ์เพื่อตอบโต้ แย่งชิงและครอบครองพื้นที่การตลาดให้ได้นานที่สุด

วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
3.เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนครองตลาดการท่องเที่ยว
4.เพื่อเพิ่มพูนการระลึกถึง จดจำ การยอมรับ และความเชื่อถือด้านการท่องเที่ยว
5.เพื่อเพิ่มพูนปริมาณนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในอนาคต
6.เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวให้เหนือคู่แข่ง

บริษัทพัฒนาเว็บไซต์เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย


ในยุคนี้เป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันอย่างมาก

ประชาชนทุกเพศทุกวัย น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ค(สังคมออนไลท์) ซึ่งก็มีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น google+ twitterinstagramและที่จะขาดไม่ได้เลย นั่นคือ facebook ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกเวลานี้ซึ่งมีผู้ก่อตั้งนั่นคือMark Zuckerberg โดยบริษัทพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์เฉพาะนี้ตั้งอยู่ทีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่เปิดตัวเป็นที่แรก โดยมีประวัติที่ยาวนาน เป็นดินแดนในฝันของเด็กๆ ทั่วโลก ที่ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถสนุกไปด้วยกันได้ โดยใช้การเอาการ์ตูนหรือหนังของดิสนีย์เป็นหลัก ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆ

มีความหลากหลายไม่ซ้ำกับสวนสนุกอื่นๆทั่วโลก เช่น ขบวนพาเหรด รถไฟราง รถไฟท่องอวกาศยอดนิยมและการแสดงดอกไม้ไฟประกอบดนตรีสุดตระการตาตอนพลบค่ำที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่อยากจะแนะนำและไม่มีใครไม่รู้จักในรัฐแคลิฟอร์เนีย นั่นคือ ฮอลลีวูด ที่เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปจะรู้จักกันดี ด้วยความที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแหล่งบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียว

โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลักๆยังคงอยู่ในฮอลลีวูดอีกด้วย ฮอลลีวูดเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ต้องมาเยือน เพราะฮอลลีวูดนี้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมและจัดคอนเสิร์ตอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูด เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นคอหนังตัวจริง หรือถ้าคุณชอบแนวท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเราขอแนะนำสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือ หาดเวนิส ที่นักท่องเที่ยวต่างยกย่องว่าเป็นหาดที่ดีที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นชายหาดที่ปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์ และมีความเงียบสงบ ชายหาดแห่งนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักโต้คลื่น และบริเวณรอบๆหาดยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ต่างๆ อาทิเช่น การแสดงมายากล ระบำหน้าท้อง ที่ช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว และสถานที่เที่ยวในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ยังมีอีกมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้

ผู้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนำรายได้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้อัตราการแข่งขันจากคู่แข่งมีอัตราสูงตามไปด้วยแม้กระทั่งประเทศไทยเองที่มีบริษัทนำเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทำให้บริษัทนำเที่ยวต่างๆ เกิดการโปรโมตจุดขายของตนเองออกมา ทำการตลาดให้น่าสนใจแล้วเกิดแรงดูดดูดจากนักท่องเที่ยว

ในขณะนี้มีการโฆษณาทางการตลาดออกมามากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแคมเปญโฆษณา การจัดบูทประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆ และเชิญชวนให้คนในประเทศท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาทางการตลาดที่น่าสนใจ คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ เพราะ การทำเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าสนใจนับเป็นหน้าตาของการท่องเที่ยวที่ดี ยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับแอพพลิเคชั่นในมือถือ ที่สามารถตอบโจทย์นักเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบนำทางที่ละเอียดและแม่นยำ ง่ายต่อการใช้งานเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลายของประเทศไทย ผ่านช่องทางการสื่อสารยอดฮิต สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจทั่วโลกโดยได้วิเคราะห์จากแนวโน้มความนิยมของโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่จะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกัน และรูปแบบของเว็บไซต์แอพพิเคชั่นยังเป็นสิ่งจำเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ใช้บริการรุ่นใหม่ ดังนั้นทีมงานบริษัทพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์เฉพาะ จึงมีบทบาทในส่วนนี้มากเนื่องจากต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการพัฒนาอีกด้วย

นอกจากนี้ไม่เพียงแต่การทำการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางสื่อออนไลน์เท่านั้น ยังมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น นั่นคือเรื่องความป็นเอกลักษณ์ และความมีมิตรไมตรีของประชาชน การมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามที่ชาวต่างชาติไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทย โดยบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้สำรวจไว้ว่า ประเทศไทย เป็นที่ 1 ในเรื่องคุณค่าการท่องเที่ยวที่สมราคา และเป็นที่ 3 ใน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

เที่ยวเกาะขาม สัมผัสไข่มุกมรกตแห่งทะเลยามหน้าร้อน

เที่ยวเกาะขาม สัมผัสไข่มุกมรกตแห่งทะเลยามหน้าร้อน

หากเอ่ยถึงไข่มุกมรกตแห่งทะเลตราด แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้น “เกาะขาม” เกาะส่วนตัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก อยู่ห่างจากอ่าวสวนใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร

เกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบห่างออกไปจากฝั่งประมาณ 9 กม. ใช้เวลา เดินทางด้วยเรือ ประมาณ 20 นาที เกาะขามมีรูปร่างคล้ายตัว H มีพื้นที่ประมาณ61 ไร่ อยู่ภายใต้การ ดูแล ของกองเรือป้องกันฝั่ง ชายหาดของเกาะขามมีสองหาดใหญ่ ๆ คือหาดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ชายหาดด้าน ทิศเหนือเป็น ทรายค่อนข้างละเอียด เหมาะ สำหรับการว่ายน้ำและสันทนาการทางน้ำ ด้านทิศใต้เป็นหาดทราย หยาบมีหินกรวดและซากปะการังทับถมเต็มชายหาด ลึกลงไป ในน้ำของเกาะขามจะพบ แนวปะการังอันอุดม สมบูรณ์ กระจาย ตัวอยู่รอบๆเกาะเกาะบริเวณที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการัง อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งแนว ปะการังใน บริเวณ นี้จะ เป็น ปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และปะการังสมอง ในระดับความลึกของน้ำ ประมาณ 3 – 6 เมตร จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำท่องเที่ยวทั้งแบบผิวน้ำและแบบน้ำลึก นอกจากนี้แล้ว ยังพบปลาทะเลที่สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และ ปลารวมฝูง เช่น ปลาหางเหลือง นอกจากนี้ยังพบ สัตว์ ทะเลอื่น ๆ ได้แก่ หอยมือเสือ หอยมือแมว ดอกไม้ทะเล กับปลาอินเดียแดง กุ้งและปูชนิดต่าง ๆ ดาวขนนก เม่นทะเล และปลิงทะเลที่มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยเกาะขามนั้นเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีชายหาดทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 300 เมตร มีหมู่หินภูเขาไฟที่ตั้งอยู่เรียงรายกับแนวปะการังหลากชนิดรอบๆเกาะ นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลสวยงาม หอยมือเสือ และอื่นๆอีกจำนวนมาก

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข3 (บางนา-ตราด)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 344(ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง) เมื่อถึงอำเภอแกลง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข3 ผ่านจังหวัดจันทบุรีจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทาง 315 กิโลเมตร ก่อนถึงท่าเรือแหลมงอบ จะมีร้านค้าตรงข้ามอนุสาวรียฺ์กรมหลวงชุมพรมีบริการรับฝากรถ คืนละ 50 บาท เป็นเต้นท์อย่างดี

การเดินทางจากแหลมงอบท่าเรือกรมหลวงไปลงที่เกาะหมาก โดยเรือสปีดโบท์ มี 2 บริษัทคือ เรือปาหนัน และเรือลีลาวดี โดยมีรอบเรือดังต่อไปนี้ค่ะ
-เรือปาหนัน จากแหลมงอบมี 2 รอบ คือ 9.30 น. และ 14.00 น. , และขากลับจากเกาะหมาก มี 13.00 น.
-เรือลีลาวดี จากแหลมงอบมี 2 รอบ คือ 10.00 น. และ 14.00 น. , และขากลับจากเกาะหมาก มี 8.00 น.

การเดินทางจากเกาะหมากไปเกาะขาม นั่งเรือหางยาวโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที มีเรือคอยบริการหน้าเกาะหมากรีสอร์ท และต้องเสียค่าขึ้น เกาะขาม 100 บาท พร้อมน้ำดื่มค่ะ

ดอยอ่างขาง พักผ่อนในสายหมอก ดื่มด่ำวิวสวย ๆ

28-1

เมื่อพูดถึง “ดอยอ่างขาง” หลายคนก็คงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่แปลงเกษตรตามแนวพระราดำริ ที่ทรงต้องการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ทำอาชีพปลูกฝิ่น และทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหมือนแหล่งต้นน้ำลำธาร หลังจากนั้นชาวบ้านเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งมีการจัดตั้งพื้นที่บนดอยอ่างขางเป็นสถานีสำหรับวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ

ซึ่งทำให้บริเวณดอยอ่างขางกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายในทุก ๆ ปี เช่น บริเวณสวนแปดสิบ, สวยคำดอย, สวนหอม, สวนบอนไซ, สวนกุหลาบ และผลไม้เมืองหนาว อีกทั้งบริเวณรอบ ๆ ดอยอ่างขางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย แหม…มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแบบนี้

ท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวอย่างไรให้ปลอดภัย


ฤดูหนาวมาเยือน เป็นอีกหนึ่งช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามพื้นที่หุบเขาหรือเชิงเขา เพื่อไปสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติในช่วงหน้าหนาว เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูที่มีอากาศหนาว การจุดตะเกียง ก่อไฟ สูบบุหรี่ภายในเต้นท์ นำไปสู่การสำลักควันหรือถูกไฟครอก อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการท่องเที่ยวได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว ดังวิธีต่อไปนี้

การกางเต้นท์พักแรม : ควรกางเต้นท์ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต และควรจุดเทียน ตะเกียง ก่อกองไฟ หรือสูบบุหรี่ภายในเต้นท์ที่พัก กรณีที่มีการจุดตะเกียงไฟทิ้งไว้ หากนอนหลับร่างกายอาจจะได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากควันไฟในปริมาณที่มาก ส่งผลทำให้เกิดการสำลักควันไฟ ทำให้ขาดอากาศหายใจนำไปสู่การเสียชีวิตได้  หากจำเป็นต้องจุดไฟ ก็ควรที่จะเปิดเต้นท์หรือทำช่องสำหรับระบายอากาศ เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือหากต้องการความสว่างก็ควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟและให้ใช้ไฟฉายแทน

การก่อกองไฟ : สิ่งหนึ่งที่ควรตะหนักและให้ความสำคัญคือไม่ควรก่อกองไฟในบริเวณใกล้กับจุดที่กางเต้นท์ และไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง กรณีที่จำเป็นจะต้องก่อไฟในป่า ก็ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดเตรียมถังน้ำไว้ หลังจากใช้งานเสร็จก็ควรดับกองไฟให้สนิท เพื่อไม่ได้เกิดปัญหาไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความรู้เท่าไม่ถึงการ

การถ่ายรูป : การท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นั่นก็คือ การถ่ายรูป ในการเดินเล่นหรือเดินชมวิวทิวทัศน์ในบริเวณหน้าผา ก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสภาพอากาศในช่วงหน้าหนาวจะมีความชื่นสูง ส่งผลทำให้ก้อนหินเปียกลื่นหรือมีตะไคร้น้ำเกาะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกรณีเหยียบพลาดพลั้งตกจากหน้าผา จนทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้

ภูเก็ตแดนหาดทะเลที่ไม่เคยหลับไหล

ภูเก็ตแดนหาดทะเลที่ไม่เคยหลับไหล

หากขึ้นชื่อว่าการเที่ยวทะเล คนส่วนใหญ่คงจะชอบไปพัทยา หรือว่าหาดแถว ๆ จังหวัดระยองกันใช่ไหมหล่ะครับ แต่คิดว่าอีกสถานที่หนึ่ง หรือว่ากลุ่มจังหวัดอีกฝากแดนหนึ่งของประเทศเรานั้นก็น่าไปเที่ยวอยู่ไม่น้อย อีกทั้งหาดยังสวยงาม และดูแล้วก็น่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดใดเลย เผลอ ๆ อาจจะเป็นจังหวัดต้น ๆ ของประเทศด้วยครับ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงทะเล จังหวัดที่ผมพูดถึงก็คือจังหวัดภูเก็ตครับ ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเองต่างก็แห่กันไปเที่ยว ด้วยความน่าหลงไหลของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเช่นนี้ จึงไม่แปลกใจนักว่าจังหวัดทะเลในภาคใต้บ้านเรานั้น จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากท่องเที่ยวปีละหลายล้านบ้านเลยทีเดียว

ภูเก็ตแดนหาดทะเลที่ไม่เคยหลับไหลประเทศไทย

สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่สามารถดึงดูดทั้งนักลงทุน และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเศรษฐกิจที่นี่ก็ดีขึ้นอย่างเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าเมื่อหลายปีก่อนจะประสบกับภัยซึนามิ สำหรับตอนนี้นั้นก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งครับ สำหรับใครที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นทะเล ฯลฯ จังหวัดภูเก็ตเอง ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะเป็นกระบี่ พังงา สตูล

ตอนนี้ประเทศไทยเรานั้นก็มีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้นี่เองที่จะสามารถดึงดูด ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวทั่วโลก หันมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น และในช่วง Hight Season ปลายปีนี้ ก็เป็นช่วงที่ราคาที่พักจะสูงขึ้น จึงเป็นช่วงที่ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว ซึ่งในช่วงนี้นี่เองที่เม็ดเงินในการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ยังไงสำหรับบทความหน้าผมจะมาเขียนให้อ่านกันอีกรอบครับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว